Disclaimer

Website Disclaimer + Verkoopsvoorwaarden

Laatste update op 01/06/2019.

De website www.vdmpoorten.be (hierna: de “website”) is eigendom van:

VDM Sectionaalpoorten BVBA (hierna “VDM Sectionaalpoorten BVBA”, “Wij” en “Ons”)
Wolfsveld 1 - 9570 Lierde
België
Tel: +32 55 60 50 39
E-mail: info@vdmpoorten.be
BE 0816.909.650

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo's, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan VDM Sectionaalpoorten BVBA of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid
Wij streven ernaar dat de informatie op onze website volledig en betrouwbaar is. Wij kunnen echter niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste informatie op deze website. Contact opnemen met ons ter correctie hiervan is wel altijd mogelijk.

Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het slecht functioneren van deze website en eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade die u erdoor kan oplopen. Wij behouden het recht om in bepaalde gevallen van overmacht de toegang tot de website te beperken of te blokkeren.

Het plaatsen van een link naar een andere website impliceert niet dat wij de inhoud ervan goedkeuren.

Bij het verzenden van uw persoonlijke gegevens zetten wij alle beschikbare mogelijkheden in om dat veilig te laten gebeuren, maar het gebeurt steeds op eigen risico.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Enkel het Belgische recht is van toepassing. Ieder geschil dat zou voortvloeien uit het raadplegen van deze website valt onder de exclusieve bevoegdheid van het Gerechtelijk Arrondissement van Halle-Vilvoorde.

Toegang
Deze website is toegankelijk voor recente computers waarop courante software geïnstalleerd staat. Wij waarborgen echter geen compatibiliteit en kunnen geenszins aansprakelijk gesteld worden voor het niet kunnen bereiken van de website.

Het is verboden om toegang te forceren tot delen van deze website die niet publiekelijk zichtbaar zijn. Het is eveneens verboden de website aan te passen, zaken toe te voegen of te verwijderen, op welke manier dan ook.

 

 

Algemene verkoop-, leverings- en betaalvoorwaarden

1. Algemene beschikkingen.

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst wordt de rechtsverhouding tussen partijen beheerst door deze algemene verkoop-, leverings- en betaalvoorwaarden, waarvan de klant verklaart kennis genomen te hebben, en die prevaleren op de gebeurlijke eigen aankoopvoorwaarden van de klant.

2. Prijzen.

Ingeval de levering zou voorzien zijn binnen een termijn welke de drie maanden overschrijdt te rekenen vanaf de ondertekening van de bestelbon en de loonkosten en/of prijzen der materialen, grond- en basisstoffen ondertussen gestegen zijn, almede ingeval van uitstel van levering op verzoek van de klant, om welke reden ook, behoudt de maatschappij zich het recht voor om haar prijzen aan te passen aan de prijs die in voege is op het ogenblik van de werkelijke levering. Deze prijsaanpassing kan niet ingeroepen worden als reden tot annulatie van de bestelling. De BTW van toepassing is deze wettelijk van kracht op de datum van de facturatie alsmede deze van het land van plaatsing.

Ondertekende prijscontracten kunnen na opmeting aangepast worden door de verkoper, indien er bepaalde bijkomende onderdelen nodig zijn om de levering/plaatsing mogelijk te maken.

3. Betalingsmodaliteiten.

a. De infabricatiestelling vindt pas plaats na ondertekening van de opdrachtbevestiging, na definitieve opmeting en na betaling van een minimaal voorschot van 40% op de aannemingsprijs.

b. Al onze facturen zijn contant betaalbaar op het adres van de maatschappelijke zetel, tenzij anders bedongen.

c. Bij verzuim van contante betaling of bij niet-betaling op de voorziene vervaldag is de klant, mits voorafgaande ingebrekestelling, op het verschuldigde bedrag een maandelijkse intrest verschuldigd van 1% (12% per jaar). Tevens zal het verschuldigde bedrag automatisch, mits voorafgaande aanmaning, vermeerderd worden met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 15% van het verschuldigde, met een minimum van € 75,00.

d. Alle goederen die niet volledig betaald zijn blijven in hun totaliteit de volledige eigendom van de maatschappij, bij afwijking van art. 1583 van het Burgerlijk Wetboek; eventueel betaalde voorschotten dienen als vergoeding voor kosten en winstderving.

e. Indien komt vast te staan dat de maatschappij, na afrekening tussen de partijen, een zekere, opeisbare en vaststaande schuld zou hebben ten opzichte van de kant, dan beschikt de maatschappij over één maand om tot betaling ervan over te gaan. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de maatschappij, mits voorafgaande ingebrekestelling, op het verschuldigde bedrag een maandelijkse intrest verschuldigd van 1% (12% per jaar).

Tevens zal het verschuldigde bedrag automatisch, mits voorafgaande aanmaning, vermeerderd worden met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 15% van het verschuldigde, met een minimum van € 75,00.

4. Leverings- en uitvoeringstermijn.

De opgegeven leverings- en uitvoeringstermijn kan maar gerespecteerd worden in de mate dat de betalingsvoorwaarden nageleefd worden ermee rekening houdend dat de fabricatie vanaf de datum van definitieve opmeting minimaal…. werkdagen bedraagt.

Overmacht of bedrijfsstoornissen van welke aard of oorzaak ook, welke zich bij de maatschappij of haar leveranciers zouden voordoen en waardoor de omstandigheden waarin het contract werd aangegaan merkelijk zijn gewijzigd, geven de maatschappij het recht om de leveringstermijn te verlengen en om desgevallend de overeenkomst te ontbinden. De klant kan in dat geval geen schadevergoeding vorderen.

5. Administratieve formaliteiten.

De maatschappij is niet verantwoordelijk voor eventuele administratieve belemmeringen zoals stedebouwkundige voorschriften, uitbatingsvergunningen, veiligheidsattesten, formaliteiten van alle aard.

6. Uitvoeringsmodaliteiten.

De kant dient de nodige parkeerplaats te voorzien en indien nodig, een parkeerverbod aan te vragen. Zoniet zullen eventuele boetes aan de klant worden doorgerekend.

De klant dient constante stroom te voorzien bij plaatsing van elektrische onderdelen.

Indien de werken op de overeengekomen datum en uur niet kunnen uitgevoerd worden omwille van een aan de klant toe te schrijven reden is een forfaitaire schadevergoeding van € 250,00 per monteur verschuldigd, meer verplaatsingskosten.

Wachturen die zijn veroorzaakt omwille van het niet-tijdig kunnen opstarten van de werken of omwille van andere redenen geven aanleiding tot het verschuldigd zijn van een uurloon van € 40,00 per monteur en per begonnen uur.

7. Verbreking.

a. De klant kan de aanneming tegen vaste prijs door zijn enkele wil verbreken, mits hij de maatschappij schadeloos stelt voor al haar uitgaven, al haar arbeid en alles wat zij bij die aanneming had kunnen winnen. Ook de ontbinding ten laste van de klant geeft recht aan de maatschappij op een schadevergoeding gelijk aan het geleden verlies en de gederfde winst.

Deze schadevergoeding bedraagt ingeval van verbreking of ontbinding voorafgaand aan de infabricatiestelling 40% van de aannemingsprijs, exclusief BTW.

Bij verbreking of ontbinding na infabricatiestelling zal naast het bedrag dat verschuldigd is wegens de reeds uitgevoerde werken een schadevergoeding van 40% van de aannemingsprijs, exclusief BTW verschuldigd zijn.

b. De niet-uitvoering van de verbintenissen in hoofde van de maatschappij zal aanleiding geven tot een vordering in ontbinding van de overeenkomst ten laste van de maatschappij. Indien deze gegrond wordt bevonden, heeft de klant recht op een schadevergoeding naar gemeen recht. Ingeval van ontbinding van de overeenkomst ten laste van de maatschappij voorafgaand aan de infabricatiestelling heeft de klant recht op een schadevergoeding naar gemeen recht ten belope van maximum 40% van de aannemingsprijs, exclusief BTW. 

8. Klachten.

Om geldig te zijn dienen klachten door de klant binnen de zeven kalenderdagen vanaf de plaatsing per aangetekend schrijven gericht aan de maatschappij te worden meegedeeld. Na deze termijn zullen geen klachten meer aanvaard worden.

9. Garantie.

De garantie beperkt zich wat de omvang en de periode betreft tot de garantie dewelke de maatschappij zelf van haar leverancier bekomt, dus wat sectionaalpoorten betreft 10 jaar voor panelen op het doorroesten van binnen naar buiten, 10 jaar voor panelen op loslaten van staal van het schuim, 10 jaar op materiaal- en fabrieksfouten voor alle niet bewegende kozijndelen die onbruikbaar zijn of waarvan de bruikbaarheid aanzienlijk is afgenomen, 5 jaar op looprollen, scharnieren, veren, kabelrollen en kabels onder normale belasting van maximum vijf (open/dicht) per dag, 10 jaar op grondafdichting, tussendichtingen, dichtingen aan  de zijkant en lateidichting tegen verrotten

Binnen de duur van de garantieperiodes verhelpt de maatschappij de bovenstaande defecten/gebreken waarvan bewezen is dat ze aan materiaal- of produktiefouten te wijten zijn.

De maatschappij verbindt er zich tot deze defecten/gebreken, naar eigen keuze, kosteloos te herstellen vervangen of vergoeden. Vervangen onderdelen worden eigendom van de maatschappij.

De garentie van geleverde of geplaatste onderdelen.buitenschrijnwerk geldt exclusie verplaatsingskosten en werkuren welke dienen betaald te worden.

De klant kan aanspraak maken op garantie indien hij de hierboven beschreven betalingsmodaliteiten heeft voldaan.

De garantie is niet geldig indien er duidelijk sprake is van slecht gebruik, ondeskundige bediening, onachtzame of moedwillige vernieling, gebrek aan onderhoud van de klant zelf, externe invloeden van zuren, water, zouten, logen, urine en abnormale milieuinvloeden, herstelling door niet-gekwalificeerde personen, gebruik van vreemde onderdelen en het verwijderen of onherkenbaar maken van produktienummer en/of veiligheidstekens

10. Rechtsbevoegdheid.

In geval van betwisting is alleen het Vredegerecht van het kanton Geraardsbergen-Brakel, zetel Geraardsbergen en de rechtbanken van de provincie Oost-Vlaanderen bevoegd. De overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.

VDM RESIDENTIAL DOORS BV - Wolfsveld 1 - B-9570 Lierde - T. +32 (0)55 60 50 39 -  info@vdmpoorten.be 

VDM INDUSTRIAL DOORS BV - Wolfsveld 1 - B-9570 Lierde - TEL +32 (0)55 60 50 39 - info@vdmpoorten.be 

NOODSERVICE 24/7 +32 (0)55 89 51 11