Disclaimer

Website Disclaimer + Privacy

Deze website is eigendom van VDM Sectionaalpoorten BVBA

Contactgegevens:

Wolfsveld 1 - 9570 Lierde
Tel. 055 60 50 39

Ondernemingsnummer: BTW BE 0816 909 650

 

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan VDM Sectionaalpoorten BVBA of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

VDM Sectioneelpoorten BVBA levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal VDM Sectionaalpoorten BVBA de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

VDM Sectionaalpoorten BVBA kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. VDM Sectionaalpoorten BVBA geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

VDM Sectionaalpoorten BVBA kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. VDM Sectionaalpoorten BVBA verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het kanton Geraardsbergen-Brakel, zetel Geraardsbergen en de rechtbanken van de provincie Oost-Vlaanderen bevoegd.

 

Algemene verkoop-, leverings- en betaalvoorwaarden

1. Algemene beschikkingen.

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst wordt de rechtsverhouding tussen partijen beheerst door deze algemene verkoop-, leverings- en betaalvoorwaarden, waarvan de klant verklaart kennis genomen te hebben, en die prevaleren op de gebeurlijke eigen aankoopvoorwaarden van de klant.

2. Prijzen.

Ingeval de levering zou voorzien zijn binnen een termijn welke de drie maanden overschrijdt te rekenen vanaf de ondertekening van de bestelbon en de loonkosten en/of prijzen der materialen, grond- en basisstoffen ondertussen gestegen zijn, almede ingeval van uitstel van levering op verzoek van de klant, om welke reden ook, behoudt de maatschappij zich het recht voor om haar prijzen aan te passen aan de prijs die in voege is op het ogenblik van de werkelijke levering. Deze prijsaanpassing kan niet ingeroepen worden als reden tot annulatie van de bestelling. De BTW van toepassing is deze wettelijk van kracht op de datum van de facturatie alsmede deze van het land van plaatsing.

Ondertekende prijscontracten kunnen na opmeting aangepast worden door de verkoper, indien er bepaalde bijkomende onderdelen nodig zijn om de levering/plaatsing mogelijk te maken.

3. Betalingsmodaliteiten.

a. De infabricatiestelling vindt pas plaats na ondertekening van de opdrachtbevestiging, na definitieve opmeting en na betaling van een minimaal voorschot van 40% op de aannemingsprijs.

b. Al onze facturen zijn contant betaalbaar op het adres van de maatschappelijke zetel, tenzij anders bedongen.

c. Bij verzuim van contante betaling of bij niet-betaling op de voorziene vervaldag is de klant, mits voorafgaande ingebrekestelling, op het verschuldigde bedrag een maandelijkse intrest verschuldigd van 1% (12% per jaar). Tevens zal het verschuldigde bedrag automatisch, mits voorafgaande aanmaning, vermeerderd worden met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 15% van het verschuldigde, met een minimum van € 75,00.

d. Alle goederen die niet volledig betaald zijn blijven in hun totaliteit de volledige eigendom van de maatschappij, bij afwijking van art. 1583 van het Burgerlijk Wetboek; eventueel betaalde voorschotten dienen als vergoeding voor kosten en winstderving.

e. Indien komt vast te staan dat de maatschappij, na afrekening tussen de partijen, een zekere, opeisbare en vaststaande schuld zou hebben ten opzichte van de kant, dan beschikt de maatschappij over één maand om tot betaling ervan over te gaan. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de maatschappij, mits voorafgaande ingebrekestelling, op het verschuldigde bedrag een maandelijkse intrest verschuldigd van 1% (12% per jaar).

Tevens zal het verschuldigde bedrag automatisch, mits voorafgaande aanmaning, vermeerderd worden met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 15% van het verschuldigde, met een minimum van € 75,00.

4. Leverings- en uitvoeringstermijn.

De opgegeven leverings- en uitvoeringstermijn kan maar gerespecteerd worden in de mate dat de betalingsvoorwaarden nageleefd worden ermee rekening houdend dat de fabricatie vanaf de datum van definitieve opmeting minimaal…. werkdagen bedraagt.

Overmacht of bedrijfsstoornissen van welke aard of oorzaak ook, welke zich bij de maatschappij of haar leveranciers zouden voordoen en waardoor de omstandigheden waarin het contract werd aangegaan merkelijk zijn gewijzigd, geven de maatschappij het recht om de leveringstermijn te verlengen en om desgevallend de overeenkomst te ontbinden. De klant kan in dat geval geen schadevergoeding vorderen.

5. Administratieve formaliteiten.

De maatschappij is niet verantwoordelijk voor eventuele administratieve belemmeringen zoals stedebouwkundige voorschriften, uitbatingsvergunningen, veiligheidsattesten, formaliteiten van alle aard.

6. Uitvoeringsmodaliteiten.

De kant dient de nodige parkeerplaats te voorzien en indien nodig, een parkeerverbod aan te vragen. Zoniet zullen eventuele boetes aan de klant worden doorgerekend.

De klant dient constante stroom te voorzien bij plaatsing van elektrische onderdelen.

Indien de werken op de overeengekomen datum en uur niet kunnen uitgevoerd worden omwille van een aan de klant toe te schrijven reden is een forfaitaire schadevergoeding van € 250,00 per monteur verschuldigd, meer verplaatsingskosten.

Wachturen die zijn veroorzaakt omwille van het niet-tijdig kunnen opstarten van de werken of omwille van andere redenen geven aanleiding tot het verschuldigd zijn van een uurloon van € 40,00 per monteur en per begonnen uur.

7. Verbreking.

a. De klant kan de aanneming tegen vaste prijs door zijn enkele wil verbreken, mits hij de maatschappij schadeloos stelt voor al haar uitgaven, al haar arbeid en alles wat zij bij die aanneming had kunnen winnen. Ook de ontbinding ten laste van de klant geeft recht aan de maatschappij op een schadevergoeding gelijk aan het geleden verlies en de gederfde winst.

Deze schadevergoeding bedraagt ingeval van verbreking of ontbinding voorafgaand aan de infabricatiestelling 40% van de aannemingsprijs, exclusief BTW.

Bij verbreking of ontbinding na infabricatiestelling zal naast het bedrag dat verschuldigd is wegens de reeds uitgevoerde werken een schadevergoeding van 40% van de aannemingsprijs, exclusief BTW verschuldigd zijn.

b. De niet-uitvoering van de verbintenissen in hoofde van de maatschappij zal aanleiding geven tot een vordering in ontbinding van de overeenkomst ten laste van de maatschappij. Indien deze gegrond wordt bevonden, heeft de klant recht op een schadevergoeding naar gemeen recht. Ingeval van ontbinding van de overeenkomst ten laste van de maatschappij voorafgaand aan de infabricatiestelling heeft de klant recht op een schadevergoeding naar gemeen recht ten belope van maximum 40% van de aannemingsprijs, exclusief BTW. 

8. Klachten.

Om geldig te zijn dienen klachten door de klant binnen de zeven kalenderdagen vanaf de plaatsing per aangetekend schrijven gericht aan de maatschappij te worden meegedeeld. Na deze termijn zullen geen klachten meer aanvaard worden.

9. Garantie.

De garantie beperkt zich wat de omvang en de periode betreft tot de garantie dewelke de maatschappij zelf van haar leverancier bekomt, dus wat sectionaalpoorten betreft 10 jaar voor panelen op het doorroesten van binnen naar buiten, 10 jaar voor panelen op loslaten van staal van het schuim, 10 jaar op materiaal- en fabrieksfouten voor alle niet bewegende kozijndelen die onbruikbaar zijn of waarvan de bruikbaarheid aanzienlijk is afgenomen, 5 jaar op looprollen, scharnieren, veren, kabelrollen en kabels onder normale belasting van maximum vijf (open/dicht) per dag, 10 jaar op grondafdichting, tussendichtingen, dichtingen aan  de zijkant en lateidichting tegen verrotten

Binnen de duur van de garantieperiodes verhelpt de maatschappij de bovenstaande defecten/gebreken waarvan bewezen is dat ze aan materiaal- of produktiefouten te wijten zijn.

De maatschappij verbindt er zich tot deze defecten/gebreken, naar eigen keuze, kosteloos te herstellen vervangen of vergoeden. Vervangen onderdelen worden eigendom van de maatschappij.

De garentie van geleverde of geplaatste onderdelen.buitenschrijnwerk geldt exclusie verplaatsingskosten en werkuren welke dienen betaald te worden.

De klant kan aanspraak maken op garantie indien hij de hierboven beschreven betalingsmodaliteiten heeft voldaan.

De garantie is niet geldig indien er duidelijk sprake is van slecht gebruik, ondeskundige bediening, onachtzame of moedwillige vernieling, gebrek aan onderhoud van de klant zelf, externe invloeden van zuren, water, zouten, logen, urine en abnormale milieuinvloeden, herstelling door niet-gekwalificeerde personen, gebruik van vreemde onderdelen en het verwijderen of onherkenbaar maken van produktienummer en/of veiligheidstekens

10. Rechtsbevoegdheid.

In geval van betwisting is alleen het Vredegerecht van het kanton Geraardsbergen-Brakel, zetel Geraardsbergen en de rechtbanken van de provincie Oost-Vlaanderen bevoegd. De overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.

VDM Sectionaalpoorten bvba - Wolfsveld 1 - B-9570 Lierde - T. 055 60 50 39 - G. 0495 13 66 21 - F. 055 60 92 39 - BTW BE 0816 909 650 - info@vdmpoorten.be